بیوگرافی‌ها‌دات‌کام
مرجع بیوگرافی ایرانیان

زندگینامه ابوطیّب مُصعبی + عکس

زندگینامه ابوطیّب مُصعبی + عکس

 

 

ابوطیّب محمد بن حاتم مُصعبی شناخته‌شده به ابوطیب مصعبی ادیب، سیاست‌مدار و شاعر ایرانی بود.

وی روزگاری صاحب دیوان رسائل نصر بن احمد سامانی(۳۰۱-۳۳۱ (هجری)) بود که شاید پس از عزل ابوالفضل محمد بلعمی نیز مدتی وزارت داشت و بگفته ثعالبی به امر نصر بن احمد کشته شد ابو طیب از شاعران توانائی بود که به دو زبان فارسی و عربی شعر می‌سرود.

 

عوفی در لباب‌الالباب رودکی را ستاینده او می‌داند و دو بیت از قصیدهای را که رودکی در مدح او گفته آورده‌است:

مرا جود او تازه دارد همی                 مگر جودش ابر است و من کشتزار

مگر یکسو افکن که خود همچنین            بیندیش و دیده و خرد برگمار

 

یاقوت حموی نیز در معجم‌البلدان آورده‌است که محمد بن حیان بن معد بستی(مرگ ۳۵۴ کتابی برای مصعبی درباره قرمطیان نوشت و مصعبی هم به پاداش آن داوری سمرقند و یا کارگذاری مالی سیستان را بدوسپرد.

 

بیهقی، عمر رادویانی، گردیزی و محمد بن سرخ نیشابوری از او یاد کرده‌اند.یازده بیت از شعرهای تازی مصعبی در یتیمةالدهر ثعالبی آمده‌است. اینک بخشی از شعر مصعبی:

جهانا همانا فسوسی و بازی               که بر کس نپایی و با کس نسازی

چو ماه از نمودن، چو خور از شنودن           به گاه ربودن چو شاهین و بازی

چو زهر از چشیدن چو چنگ از شنیدن          چو باد از بَزیدن چو الماس گازی.

همچنین بخوانید